• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

Gayr-i Müslümlerin Elbiseleri


Karar no 352  : 25 Ramazan  1040 ( 27 Nisan  1631 )Güzelhisar'da müslümanlara mahsus elbiseler giyindikleri ve müslümanlara eziyet ettikleri bildirilen gayrimüslimlere, kendilerine mahsus elbiseleri giymeleri ve müslümanlara eziyet 
etmemeleri hususunda tenbihte bulunulup emre uymayanların haklarında gerekenin yapılması.
 

Sâbıkâ vezîr olup hâlâ Muhassıl-ı Emvâl olan
Sems Ahmed Pasa'ya ve Güzelhısâr  
kâdîsına hüküm ki:

 
"Kazâ-i mezbûrda vâkı‘ kefere tâyifesi kendülere mahsûs olan libâsları giymeyüp müslimânlara mahsûs olan beyâz dülbend ve fes-i barata ve sâyir müslimânlar giydüği libâsları giyüp müslimân seklinde ve tarzında gezüp her gören, müslimân kıyâs idüp ve kimi bâğçevân u derzî vü meyhâneci vü arakçîncı ve ba‘zısı dülgerlik idüp ve ba‘zı kimesneler dahı hevâlarına tâbi‘ olmağla dâyimâ müslimânlara cefâ vü eziyyet itmekden hâlî olmadukları" i‘lâm olunmağın, men‘ u def‘ olunmak emridüp
 
 buyurdum ki:
 
Vusûl buldukda, emrüm üzre kazâ-i mezbûrda muhkem tenbîh ü nidâ itdüresin ki, kefere tâyifesi min-ba‘d beyâz dülbend sarılmayup ve fes-i barata ve sâyir müslimânlara mahsûs olan libâsı giymeyüp ve müslimân tarzında gezmeyüp kadîmden kefereye mahsus olan libâsları her ne ise anı giyüp ve min-ba‘d müslimânlardan bir ferdi ta‘cîz ü tazyik eylemeyeler ve itdürmeyüp men‘ u def‘ eyleyesin. Memnû‘ olmayanlarun ser‘le haklarında lâzim geleni icrâ eyleyesin. Ammâ; bu bahâne ile hılâf-ı ser‘-ı serîf bir ferde zulm ü te‘addî ve ahz ü celb olmakdan ziyâde ihtirâz eyleyesin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam172
Toplam Ziyaret378282
Köşe Yazıları
Hava Durumu