• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

Tütün Yasağı UygulansınKarar no 380  : 3  Zilkade  1040 ( 3 Haziran  1631 )Halkı i
şinden alıkoyması, yangınlara sebebiyet vermesi ve pek çok fesada yol açması sebebiyle konulmuş olan tütün ekimi, hasadı, içimi ve alım-satımı yasağına, kadıların gevşekliği ve bu isi takip ile görevlendirilenlerin ihmalkârlığı ve yolsuzluğu sebebiyle, riâyet edilmediği haber alındığından, söz konusu yasağın uygulanması ve takibi için bu defa Silahdar Hasan Kethüda'nın mübaşir tayin edildiği; gerek Rumeli'nin Sağ, Sol ve Orta kollarında bulunan kaza kadılarının, gerekse adı geçen mübaşirin, tütün yasağını 
titizlikle uygulayıp, uymayanları cezalandırmaları; ancak bu bahane ile kimseye zulmedilmemesi; ayrıca bu hükmün birer suretlerinin Âsitâne'den Ankara ve Boğdan sınırına kadar olan bütün kadılara, Sifrihisar, Günyüzü, Foça vs. kadılara, Karahisar-ı Sahip, Aydın, Saruhan, Sığla ve Menteşe sancaklarındaki kadılara ve Nisancı Hasları voyvodasına da yazıldı.

 

Rûmili'nün Sağ ve Sol ve Orta kolında vâkı‘ olan kâdîlara hüküm ki:

 

Bundan akdem defe‘âtle evâmir-i serîfem gönderilüp; "Birkaç seneden berü zuhur iden duhân halk-ı âlemi kâr u kisblerinden ta‘tîl idüp ve nice ihrâk ve envâ‘-ı fesâda mü’eddî olup def‘ u izâlesi mühimmât-ı umûrdan olmağla muhkem tenbîh ü te’kîd olunup min-ba‘d bir ferd duhân yaprağı zirâ‘at ü harâset ve bey‘ [u] sirâ vü isti‘mâl itmeyeler." Diyü fermânum olmısken kuzâtun adem-i tekayyüdi ve varan mübâsirînün ihmâl ü tama‘ları sebebi ile girü taht-ı kazânuzda vâkı‘ kasabât u kurâda duhân yaprağı zirâ‘at ü harâset ve bey‘ u sirâ vü isti‘mâl olunduğı mesmû‘-ı hümâyûnum olmağın bu bâbda ziyâde mes’ûl ü mu‘âteb ve azle müstehıkk olmıssızdur. Đmdi; bu bâbda mukaddemâ gönderilen evâmir-i serîfem alâmâ-kân mukarrerdür. Bir yirde duhân yaprağı ekilmeyüp ve biçilmeyüp ve içilmeyüp ve bey‘ u sirâ olunduğına kat‘â rızâ-yı hümâyûnum yokdur. Dergâh-ı Mu‘allâm silahdârlar zümresinün emekdâr u müstekîm ü dîndârı olup hâliyâ Südde-i Sa‘âdetüm'de Bölük halkınun Sol-kol Kethudâsı olan kıdvetü'l-emâcid ve'l-a‘yân Hasan Kethudâ zîde mecdühû mübâseretiyle bu def‘a Memâlik-i Mahrûsem'de duhân isti‘mâli bi'l-külliyye men‘ u def‘ olunmak bâbında fermân-ı* âlî-sânum sâdır olmısdur.

 

Buyurdum ki:

 

Vusûl buldukda, bu bâbda mukaddemâ ve hâlâ sâdır olan fermân-ı celîlü'l-kadrüm mûcebince amel idüp dahı husûs-ı mezbûra her birinüz gereği gibi mukayyed olup dahı taht-ı kazânuzda vâkı‘ kasabât u kurâda ve mecma‘-ı nâs olan mahallerde muhkem tenbîh ü nidâ itdüresiz ki, bir ferd duhân yaprağı zirâ‘at ü harâset ve bey‘ [u] sirâ vü isti‘mâl itmeyeler ve itdürmeyüp duhânun vücûdın bi'l-külliyye nâ-bûd [ü] nâ-peydâ olmağa sa‘y ü ikdâm eyleyesiz. Memâlik-i Mahrûsem'de eger asker tâyifesi ve eger gayridür; bir ferdün duhân isti‘mâl eyledüklerine kat‘â rızâ-yı hümâyûnum yokdur. "Etî‘u'llâhe ve etî‘u'r-resûle ve üli'l*-emri minküm." fahvâsı âmme-i nâsa vârid ü sâmildür. Bundan sonra itâ‘at-i emr-i serîf itmeyenlerün ser‘ u kânûn ile cezâların virüp emr-i serîfümün icrâsında dikkat ü ihtimâm eyleyesiz. Ba‘de't-tenbîh bir ferdün tarlasında ve bâğ u bâğçesinde ve gayri yirlerinde duhân zirâ‘at olunmıs bulunursa ol makûle tütün ekilmis yirleri mîrî içün girift eyleyüp fürûht oluna. Bu bâbda bir ferde hımâyet ü sıyânet itmeyüp sâdır olan emr-i serîfümün icrâsında bezl-i makdûr u sa‘y-i nâ-mahsûr eyleyesiz ve sen ki mûmâ-ileyh Hasan Kethudâ'sın, söyle ki; bu emr-i serîfümi icrâ itdürmeyüp ahz ü celb sebebi ile veyâ ihmâl ü müsâmaha idüp bundan [sonra] yine zikrolunan kâdîlıklarda duhân yaprağı zirâ‘at ü isti‘mâl olunduğı i‘lâm oluna, esedd-i siyâset ile sâyire mûcib-i ıbret içün muhkem hakkundan gelinür, bilmis olasın. Ammâ; bu bahâne ile duhân ekilmeyen yirlere dahı dahl ü tecavüzden ziyâde ihtirâz eyleyesin ve siz ki kâdîlarsız, söyle ki; bu emr-i serîfümden sonra taht-ı  ükûmetinüzde duhân yaprağı zirâ‘at ü harâset ve bey‘ u sirâ olunduğı i‘lâm oluna, her birinüz azl-i ebed ü nefy-i beled olmanuz mukarrerdür. Bu bâbda mübâsir-i mûmâ-ileyhün sükr ü sikâyeti müsmir ü mü’essirdür. Ana göre basîret ü intibâh üzre olup bu emr-i serîfümi sâyire kıyâs eylemeyesiz.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam209
Toplam Ziyaret378319
Köşe Yazıları
Hava Durumu