• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

Bozkuş ve Kılcan TaifeleriKarar no 513 (Kuşadası ) : 17 Zilhicce   1040 ( 17 Temmuz  1631)

 

Kuşadası Kalesi muhafazasında bulunan ve tekâliften muaf olan Bozguş ve Kılcan taifelerine garaz edip ehl-i örf tarafından haksız yere rencide edilmelerine ve vergi adı altında paralarının alınmasına sebep olduğu bildirilen Ayasluğ Kalesi sakinlerinden Mustafa'nın yakalanarak Divân-ı Hümâyun'da yargılanmak üzere Âsitâne-i Saâdet'e gönderilmesi.

 

Ayasluğ ve Kusatası kâdîlarına ve Sığla sancağbeği müsellimine hüküm ki:

 

Sen ki Ata kâdîsısın, Südde-i Sa‘âdetüm'e mektûb gönderüp; "Kusatası Kal‘ası'nda sâkin Bozgus ve Kılcân tâyifeleri meclis-i ser‘a varup; "kal‘a-i mezbûr cemî‘an tekâlîfden mu‘âf u müsellem olmağla on bir seneden mütecâviz ehl ü ıyâlleriyle varup tavattun idüp kal‘a-i mezbûreyi hıfz u hırâset* itmek üzre iken ehl-i örf tâyifesinden ba‘zıları yetmis-seksen atlu ile gelüp ser‘-ı serîfe mürâca‘at itmeyüp; "Biz Bozgus ve Kılcân tâyifesinün bâc ü bennâklerin ahz ü kabz iderüz." dimeleri ile Ayasluğ Kal‘ası sâkinlerinden Mustafâ nâm kimesne ehl-i örf tâyifesinün önlerine düsüp sabâh namâzında kal‘a-i mezbûre kapusı öninde bir nice âdem ahzitdürüp hâric kazâya alup gidüp ve otlakda yöriyen develerin dahı dutdurup ellerinde iken halâs itmek murâd eyledükde "bas bennâki" diyü on altı nefer kimesneden hılâf-ı ser‘ üç yüz elli aded gurusların alup ziyâde zulm ü te‘addî olunup meblağ-ı mezbûrun alınmasına mezbûr Mustafâ sebeb olduğına bî-garaz müslimânlar meclis-i ser‘de haber virdüklerin" " arzeyledüği ecilden, mezbûr Mustafâ ahzolunup Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e ihzâr olunmak emrüm olmısdur.

 

Buyurdum ki:

 

Vusûl buldukda, bu bâbda sâdır olan emrüm üzre amel idüp dahı mezbûr Mustafâ taht-ı hükûmetinüze tâbi‘ her ne mahalde bulunur ise bi-eyyi vechin kân elegetürüp ahzeyledükden sonra Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e gönderesiz ki, ahvâlleri Dîvân-ı Hümâyûnum'da kâdî-askerlerüm huzûrlarında hakk üzre görilüp ihkâk-ı hakk oluna.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam168
Toplam Ziyaret364779
Köşe Yazıları
Hava Durumu